1. Úvodní ustanovení

Vlastníkem a provozovatelem magazínu Avokáda a internetové domény www.avokada.cz je společnost Avocado media s.r.o., IČO: 06304664, se sídlem Ovocný trh 572/11, Praha 1 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. Uživatel se vstupem na internetové stránky www.avokada.cz zavazuje dodržovat tyto obchodní podmínky.

2. Soubory cookies

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, Vás tímto informujeme, že náš web využívá tzv. soubory cookies. Cookie je malý textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení tak, aby příští návštěva stránek byla rychlejší a pohodlnější. Cookies nezabírají na disku počítače téměř žádné místo, jejich velikost činí většinou několik kilobajtů. Soubory cookies neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů. Pokud si o cookies chcete přečíst více a zajímá vás třeba to, jak se využívají v reklamě, doporučujeme vám například text společnosti Google.

3. Autorská práva

Internetové stránky www.avokada.cz jsou autorským dílem ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Jakoukoliv část obsahu internetových stránek www.avokada.cz lze bez souhlasu společnosti Avocado media s.r.o. použít pouze pro soukromé účely. Je zakázáno obsah internetových stránek www.avokada.cz zejména jakkoliv zveřejňovat, šířit, kopírovat a používat ke komerčním účelům bez předchozího výslovného a písemného souhlasu společnosti Avocado media s.r.o. V případě porušení autorských práv se bude společnost Avocado media s.r.o. domáhat náhrady škody a veškerých dalších nároků.

4. Omezení odpovědnosti

Obsah internetových stránek www.avokada.cz má pouze informativní charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživateli vzniknou v důsledku, že se bude řídit podle obsahu internetových stránek www.avokada.cz a v souvislosti s používáním těchto stránek.

5. Ochrana osobních údajů

Magazín Avokáda shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje poskytnuté uživatelem při registraci do odběru emailového newsletteru. Tyto údaje magazín Avokáda shromažďuje, zpracovává a uchovává prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti. Poskytnuté osobní údaje magazín Avokáda nepředává třetím osobám a tyto údaje slouží pouze pro realizaci emailového newsletteru.

Uživateli náleží práva plynoucí z ustanovení § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. má právo přístupu ke svým osobním údajům. Pokud uživatel zjistí nebo se domnívá, že magazín Avokáda provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat magazín Avokáda o vysvětlení nebo může požadovat, aby magazín Avokáda odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval. Požadavek na blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci může být vznesen například přes emailovou adresu info@avokada.cz.

6. Závěrečná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky užití jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách www.avokada.cz.

V Praze, dne 3. května 2018